Громадська організація «Українська гастроентерологічна асоціація» (Далі - Асоціація) є  неприбутковою громадською організацією, яка діє на добровільних засадах, на основі єдності, створена науковцями та фахівцями в галузі гастроентерології та суміжних дисциплін з метою захисту своїх спільних інтересів та реалізації статутних завдань.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших актів законодавства та цього Статуту.

Асоціація діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства права, закону та гласності вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, виборності, прозорості, публічності та відкритості. Асоціація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та законодавством України.

Асоціація об’єднує на добровільних засадах спеціалістів, зайнятих науково- дослідною, педагогічною і практичною діяльністю у галузі гастроентерології та суміжних дисциплін, студентів медичних навчальних закладів, групи пацієнтів.

Діяльність Асоціації поширюється на територію України, в тому числі шляхом створення відокремлених підрозділів Асоціації.

Найменування Асоціації українською мовою: Громадська організація «Українська гастроентерологічна асоціація»;

Скорочене найменування Асоціації українською мовою: ГО «УГА».

Назва Асоціації англійською мовою: «Ukrainian Gastroenterological Association»

Скорочена назва Асоціації англійською мовою: «UGA»

Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку, має майно, самостійний баланс, рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку та інші необхідні реквізити. Символіка Асоціації затверджується Президією Правління Асоціації та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.

ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

Асоціація має індивідуальне та почесне членство.

Членство в Асоціації є добровільним.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, діяльність або інтереси яких пов’язана з гастроентерологією, які дотримуються та виконують положення цього Статуту, сплачують вступні та членські внески, беруть участь у діяльності Асоціації, виконують рішення керівних органів Асоціації. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та знаходяться на території України на законних підставах, можуть стати членами Асоціації, якщо вони зробили вагомий внесок у розвиток гастроентерології.

Розмір щорічного членського внеску на 2022 рік складає 100гр (сто гривень).

Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України чи інших країн, вчені, юристи, громадські діячі, які зробили значний внесок у розвиток гастроентерології як науки або своєю діяльністю активно сприяли впровадженню в життя мети та завдань Асоціації та її розвитку.

Рішення про надання звання Почесного члена Асоціації приймається Президією Правління Асоціації шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка, який затверджується рішенням Президії Правління. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу.

Почесні члени Асоціації не сплачують членські внески.

Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі особистої письмової заяви за рішенням Президії Правління та керівного органу відокремленого підрозділу за місцем проживання. Порядок прийняття та статус почесних членів Асоціації визначається рішенням Президії Правління.

Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується членським квитком, зразок якого затверджується Президією Правління.

Строк дії членського квитка та порядок ведення Реєстру членів Асоціації визначається Положенням про облік членів Асоціації, що затверджується Президією Правління Асоціації.

Рішення про прийняття особи в члени Асоціації приймається впродовж місяця після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати цей Статут, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства України.

Керівний орган відокремленого підрозділу має право відмовити у прийнятті особи в члени Асоціації, надавши письмове пояснення.

Членство в Асоціації припиняється:

  • за власним бажанням члена Асоціації;
  • у разі визнання члена Асоціації недієздатним або обмежено дієздатним;
  • у разі смерті або оголошення члена Асоціації померлим;
  • внаслідок виключення особи з членів Асоціації;

За порушення Статуту, недисциплінованість у виконанні доручень, несплату членських внесків члена Асоціації може бути виключено з членів Асоціації.