ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ23-04-2018

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

про проведення конкурсу наукових робіт молодих вчених з гастроентерології

Президія Правління ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація» та Оргкомітет X Українського гастроентерологічного тижня, який відбудеться 27-28 вересня 2018 року у м. Дніпрі, оголошує конкурс наукових робіт молодих вчених (лікарів-інтернів, аспіратів, магістрантів, клінічних ординаторів, викладачів віком до 35 років станом на 27.09. 2018 року).

На конкурс подаються самостійно підготовлені виключно оригінальні наукові роботи молодих науковців або наукових колективів (не більше 3-х осіб) у вигляді статей з актуальних проблем гастроентерології, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення.

На конкурс не приймаються роботи оглядового характеру, а також роботи, які подавалися на інші конкурси.

Стаття має містити нові наукові результати!!!

УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 Статті публікуються українською або російською мовою.

Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей і складатись з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали і методи», «Результати та обговорення», «Висновки».

У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка відповідає на питання: що досліджується, в яких осіб (хворих), яким методом.

У розділі «Матеріали та методи», крім основних дослідницьких методів, обов’язково слід зазначити методи статистичної обробки.

У розділі «Результати та обговорення» не слід дублювати дані таблиць і рисунків, варто обмежитися найважливішими відомостями. В обговоренні нові й важливі аспекти своєї роботи необхідно порівняти з даними інших дослідників, не повторюючи інформацію зі вступу чи результатів.

Висновки статті мають розкривати проблему (давати відповідь), поставлену в меті роботи.

Авторський оригінал подають обов’язково у двох формах – роздрукований на папері та в електронному вигляді (на магнітному носії або надісланий електронною поштою). Електронна та друкована версії мають бути аналогічними і містити:

– індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори, міста;

– текст у вигляді наукової статті (обсяг – до 12 сторінок).

список цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 20, при цьому 50 % з них мають бути менше ніж п’ятирічної давнини).

Список літератури складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім латиницею.

Порядок оформлення:

– для монографій – прізвище, ініціали, назва книжки, місце видання (місто, видавництво), рік, кількість сторінок;

– для статей із журналів та збірників – прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю;

УВАГА! Бібліографічні посилання кирилицею дублюють англійською мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають мову написання статті в дужках (Ukr) або (Rus). Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслітерацію назви латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний) в Інтернеті за посиланням http://translit. kh.ua/?passport, географічні назви згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за посиланням http://www. translit.kh.ua/?geo. Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням http://ru.translit.net/2ac- count=bsi. Наприкінці потрібно вказувати унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http://search.crossref.org чи http://www. citethisforme.com. Для отримання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою.

резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 10 слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською (переклад має бути якісним і точним) повинно мати ту саму структуру, що й стаття, і містити ті самі рубрики. Обсяг резюме – одна друкована сторінка.

фотографії, ехограми, виконані професійно вручну рисунки подають в оригіналі (на зворотному боці ілюстрацій мають бути зазначені прізвища авторів, назва статті, номер та підпис до рисунка, верх та низ зображення) або в електронному вигляді (відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у формату TIFF чи JPEG). Фотографії пацієнтів подають з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.

поштову та електронну адресу, номер телефону одного з авторів для опублікування в журналі;

фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або один автор) або фотографії двох авторів (якщо авторів двоє). Фотографії мають бути не меншими ніж 3×4 см;

номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку з авторами.

Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції.

Статтю підписують усі автори та надсилають у редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконано роботу.

В кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі кожного автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; обробка матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування тощо).

Називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з малої літери. У разі потреби навести торгову назву — подавати її з великої літери та в лапках.

Текст набирають у редакторі Microsoft Word гарнітурою Times New Roman, 12 пунктів, без табуляторів і переносів. Розмір аркушів 210 х 297 мм (формат А4). Інтервал між рядками –  півтора, поля з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках не має бути слів, набраних великими літерами.

Скорочення слів та словосполучень наводять за стандартами «Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі друкованих творів», а також  «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі».

Усі статті, що надійдуть на конкурс, будуть прорецензовані (рецензування анонімне – із засліпленням авторів та установи).

Фаховим журі конкурсу буде проведена ретельна експертиза надісланих наукових праць з оцінкою за наступними критеріями:

 • актуальність теми;
 • зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами;
 • методичний підхід;
 • наукова новизна отриманих результатів;
 • практичне значення отриманих результатів;
 • відповідність висновків меті та задачам дослідження;
 • особистий внесок конкурсанта,
 • відповідність статті вимогам до її оформлення.

 Для участі у конкурсі необхідно надіслати наступні матеріали:

 • офіційне направлення (лист-заявку від установи), підписане керівником закладу із гербовою печаткою, у якому зазначити дати народження конкурсанта (у випадку колективу авторів – зазначити дати народження кожного із співавторів)
 • оригінальну наукову статтю у 2-х примірниках, оформлену згідно з вимогами. Статтю підписують усі автори;
 • CD-диск з електронною версією рукопису у форматі *.rtf, а також збереженими

окремими файлами ілюстраціями;

 • відомості про творчий внесок кожного співавтора слід деталізувати

(співавторів може бути не більше 3-х осіб);

 • відомості про зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами;
 • заповнену анкету учасника конкурсу (анкета додається).

Наукові роботі на конкурс із супровідними матеріалами необхідно надсилати в термін до 25 червня 2018 року Голові комітету по роботі з молодими вченими:

проф. Бабаку Олегу Яковичу – зав. кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Малої НАМН України»

просп. Науки, 4  61022 м. Харків

Контатна особа: Андреєва Анастасія

тел. (068)8888182, e-mail: sunorion.anastasya@gmail.com

При надходженні матеріалів на конкурс конкурсантам на електронну адресу буде надіслана інформація про підтвердження отримання роботи.

За результатами конкурсу журі визначить найкращі роботи, які будуть опубліковані в Українському науково-практичному спеціалізованому журналі «Сучасна гастроентерологія». – 2018. -№4.

Переможці конкурсу наукових робіт молодих вчених будуть нагороджені 27 вересня 2018 року на відкритті Х Українського гастроентерологічного тижня.

                                                                       Д.мед.н., проф. Скрипник І.М.

            Президент ГО «Українська гастроентерологічна Асоціація»

АНКЕТА УЧАСНИКА (завантажити)