ПОМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ПРИ НАЖХП АСОЦІЮЄТЬСЯ З ГІРШОЮ ДИНАМІКОЮ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН 13-05-2018

Актуальність

Перехресні дослідження із включенням спостережень за пацієнтами із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) демонструють низьку поширеність важких форм захворювань серед помірно вживаючих алкоголь у порівнянні з абстинентами.

Дослідниками було виконано поздовжній аналіз даних дорослих учасників клінічної дослідницької мережі із вивчення неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) з метою встановлення кореляції між помірним споживанням алкоголю та морфологічними характеристиками НАЖХП. Для цього були використані парні біопсії, які отримувались з інтервалом щонайменше один рік.

Методи дослідження

У дослідження включались пацієнті старші 21 року, які не отримували медикаментозного лікування і в яких було отримано дві та більше біопсій печінки, а також дані про споживання ними алкоголю протягом двох років після першої біопсії.

Для вивчення особливостей споживання алкоголю використовувались опитувальники AUDIT та Skinner Lifetime Drinking History.

Під час кожного із наступних візитів в учасників питали про частоту споживання алкоголю, кількість порцій алкоголю за типовий день, а також кількість епізодів надмірного споживання алкоголю.

Асоціація між вихідним статусом вживання алкоголю та зміни стадії фіброзу, морфологічних характеристик НАСГ, індексу активності НАЖХП та його окремих показників вивчались за допомогою коваріантного аналізу. Асоціація між змінами у статусі споживання алкоголю та відповідною динамікою морфологічної картини оцінювалась методом логістичної регресії.

Результати дослідження

Серед 285 учасників (82% білих, 70% жінок, середній вік 47 років), які відповідали критеріям включення, 168 (59%) споживали алкоголь помірно (≤2 порцій алкоголю/д), решта 117 учасників були абстинентами.

При включенні дослідження у меншої частки помірно питущих учасників було менше пацієнтів із підтвердженим НАСГ (57% проти 74% без НАСГ; P = .01). Подальше спостереження із середньою тривалістю 47 місяців між двома біопсіями продемонструвало більшу регресію індексу стеатоза у абстинентів (0.49) порівняно з пацієнтами, які помірно споживали алкоголь  (0.30; P = .04) Крім того, у перших також було більш помітне зменшення рівня АСТ (зменшення на 7 U/L порівняно із збільшенням на 2 U/L у помірно питущих; P = .04). Остання група також мала достовірно меншу ймовірність розрішення НАСГ у порівнянні з абстинентами (співвідношення шансів 0.32; 95% ДІ, 0.11-0.92; P = .04) відповідно до проведеного порівняльного аналізу.

Заключення

Поздовжній аналіз результатів біопсій печінки пацієнтів із НАЖХП, які не отримували фармакологічної терапії, продемонстрував гіршу динаміку морфологічних змін у печінці та кількості АСТ у хворих, які помірно споживають алкоголь порівняно із абстинентами.

Посилання на оригінальну публікацію:

Among Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Modest Alcohol Use Is Associated With Less Improvement in Histologic Steatosis and Steatohepatitis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018 Mar 14;[EPub Ahead of Print], V Ajmera, P Belt, LA Wilson, RM Gill, R Loomba, DE Kleiner, BA Neuschwander-Tetri, N Terrault