25-Й ОБ‘ЄДНАНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ТИЖДЕНЬ (КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, БАРСЕЛОНА, 28 ЖОВТНЯ – 1 ЛИСТОПАДА 2017 Р.)15-12-2017

IMG_4035  З 28 жовтня по 01 листопада 2017 року в Барселоні (Королівство Іспанія) на базі виставкового центру Fira Gran Via відбувся 25-й ювілейний об‘єднаний Європейський гастроентерологічний тиждень (UEG Week).

У гастротижні приймали участь 12814 науковців та лікарів з 118 країн світу, в т.ч. України.

28-29 жовтня 2017 р. відбувся курс післядипломної освіти з актуальних проблем сучасної гастроентерології, в роботі якого взяли участь 3258 учасників, з них 557 медичних сестер. На засіданнях розглядались нагальні проблеми гастроентерології: рання діагностика гострого панкреатиту, позакишкові маніфестації запальних захворювань кишечника та коморбідність, рефрактерність запальних захворювань кишечника, діагностика та тактика ведення хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, диспепсія і гастропарез, неалкогольна і алкогольна хвороба печінки, вірусні ураження печінки.

В ході конгресу прочитано 1048 лекцій, з них 119 прямих на 208 наукових сесіях. Проведено 23 наукових симпозіуми фармацевтичних компаній світу.

Лекції провідних спеціалістів у галузі гастроентерології були представлені у різних форматах – окрім прямого спілкування для усіх зареєстрованих учасників 25 UEG Week був доступним курс on-line навчання. Розглядалися питання етіології, патогенезу, діагностики та сучасного лікування таких нозологій, як запальні захворювання кишечника, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічні захворювання печінки та біліарного тракту, хронічні панкреатити та ін.

З 3438 надісланих тез доповідей науковим комітетом UEG Week було прийнято для публікації 2341 (68,1%). 378 абстрактів та 95 відео-випадків відібрано для усної, а 1963 абстрактів –  для постерної презентації.

            IMG_533531 жовтня 2017 року відбулася зустріч президента Української гастроентерологічної Асоціації проф. Скрипника І.М. та членів президії Правління Української гастроентерологічної асоціації чл.-кор. НАМН України, проф. Харченко Н.В., доц. Швеця О.В., а також представників Української делегації д.мед.н. Харченко В.В., голови ради молодих вчених Нікифорової Я.В. з Головою Комітету Національних товариств UEG, професором Luigi Ricciardiello. На засіданні обговорені питання щодо подальшої співпраці УГА з UEG в освітній та науковій сфері, активізацію роботи молодих вчених, можливості імплементації Європейських протоколів в практичну діяльність гастроентерологів України та ін.

IMG_6208У рамках 25 UEG Week молоді спеціалісти з різних країн Європи проходили післядипломне навчання. 31 молодий спеціаліст з України в 2017 році стажувався на базі сучасних європейських гастроентерологічних клінік.

Післядипломне навчання молодих спеціалістів було достатньо інтерактивним, мало у складі декілька напрямків (навчання складанню персонального CV та інших документів, необхідних для подання на гранти та щорічні конкурси UEG Week; розгляд основних питань гастроентерології, обраних молодими спеціалістами в рамках програми наставництва (Mentoring Program)). По закінченні навчання молоді вчені отримали відповідні сертифікати.

Всі молоді вчені мали можливість активного спілкування з головою Комітету національних товариств UEG професором Luigi Ricciardiello, яким була прочитана лекція на тему «Кар’єрні поради для аспірантів» у Facebook Live Chat.

Окрім навчання, молоді вчені мали змогу представити результати своїх наукових досягнень на UEG Week у вигляді постерних презентацій та доповідей, публікацій абстрактів та статей у UEG journal.

Окрім цікавих лекцій, інтерактивного навчання та матеріалів конференції всі учасники 25 UEG Week отримали подарунки – електронні годинники – крокоміри.

UEG Week має запис 590 наукових лекцій, які є у вільному доступі для делегатів UEG Week через myUEG.

Записи усіх лекцій UEG Weekly 24/7 можна отримати на сайті https://www.ueg.eu/education/ueg-week-24-7/ueg-week-247. 

На пленарних і секційних засіданнях, симпозіумах розглядались питання патогенезу, діагностики, лікування, профілактики різноманітних захворювань органів травлення.

Запальні захворювання кишечника (ЗЗК).

23 наукових сесії та 87 стендових доповідей були присвячені цій надзвичайно актуальній проблемі.

У доповідях були висвітлені наступні проблеми: патогенез ЗЗК та роль мікробіому, діагностика (особливості клінічного перебігу ЗЗК, позакишкові прояви, можливості ендоскопії та візуалізаційних технологій), лікування (тактика раннього ведення хворих з ЗЗК, оптимізація лікування рефрактерного ЗЗК, як визначити терапевтичну відповідь при хворобі Крона, довготривале ведення пацієнтів з ЗЗК на біологічній терапії та вплив останньої на перебіг захворювань, можливі терапевтичні мішені при ЗЗК, мультідисциплінарний підхід до пацієнтів з ускладненою хворобою Крона, спостереження за  пацієнтами з ЗЗК та їх навчання, ведення тяжкого перебігу гострого коліту, безпечність та довготривалі результати біологічної терапії) та ускладнення (довготермінові ускладнення, рак і ЗЗК).

Siew Chien Ng зазначив, що за даними літератури відомо про градієнт захворюваності на ЗЗК, який менший у східних країнах і значно більший на Заході. Проте, останні роботи свідчать про зростання захворюваності в країнах Азії, що пов‘язують з їх вестернізацією (змінами в харчуванні, яке призводить до порушення мікробіому і відповідно зростання захворюваності).

В аспекті обговорення стратегії раннього призначення біологічної терапії все більшого значення набуває прогнозування висходів ЗЗК. M. Cesarini представив результати одного з таких досліджень, яке доводить, що за допомогою комбінації параметрів (С-реактивний протеїн > 10 мг/л, гемоглобін <120 г/л у жінок та < 140 г/л у чоловіків, протяжність ураження), кожен з яких оцінюється за наявності в 1 бал, можливо досить точно визначити ризик тяжкості наступного загострення виразкового коліту (ВК). У пацієнтів, які отримали від 0 до 1 бала ймовірність госпіталізації у зв‘язку з тяжким загостренням ВК впродовж року булла менше 5%, а у осіб з 3 балами вона склала понад 90%.

У доповіді Sokol H. було показано, що між трьома групами (практично здорові, хворі на ЗЗК у стадії ремісії та загострення) наявні відмінності у складі мікробіоти, причому пацієнти із ЗЗК у стадії ремісії займають проміжне місце між хворими на ЗЗК у стадії загострення та практично здоровими. Також було встановлено, що окрім зниження спектру протективної мікробіоти значно зменшується титр Firmicutes.

У хворих на ЗЗК інфекція Clostridium difficile виявляється частіше, ніж у хворих на інші захворювання, і з часом ймовірність розвитку інфекції у них прогресивно зростає. Ці дані підкреслюють асоціацію ЗЗК і  Cl.difficile інфекції, необхідність її визначення не лише на етапі діагностики, але і при кожному загостренні захворювань (Singh H.)

Тривають дискусії про ґенез СПК (синдром подразненого кишечника)-подібних симптомів у пацієнтів із ЗЗК у стадії загострення на предмет чи їх наявність проявом прихованого, починаючого загострення чи пов‘язані вони з іншими чинниками. У доповіді Magnus Simren наведені дані, які свідчать на користь відсутності активного запалення у хворих на ЗЗК у стадії ремісії за наявності СПК-подібних симптомів. Проте, незважаючи на відсутність запалення (згідно рівня кальпротектину), якість життя таких хворих страждає практично також, як і у пацієнтів із ЗЗК у стадії загострення.

Дослідження Feuerstein J.D. з визначенням кінцевої (перед наступним введенням) концентрації (trough concentration) анти-TNF-a дозволяють говорити про можливість модифікації дози і частоти введення засобів біологічної терапії не на підставі симптомів, а на результатах моніторингу концентрації лікарських засобів у крові. Це дозволяє нам наблизитись до treat-to-target стратегії.

Частота розвитку онкопатології при застосуванні ведолізумабу складає менше 1% за даними 6 РКД (у 18 з 4811 пацієнтів), а устекінумабу (за даними регістру PSOLAR) – 0,68/100 пацієнто-років, що незначно більше порівняно з іншими лікарськими засобами (V. Anessi).

За даними відкритого дослідження по індукції ремісії HICKORY, в якому брали участь 130 пацієнтів з ВК середнього/тяжкого ступеню з неефективністю анти-TNF-a, введення етролізумабу в дозі 105 мг підшкірно кожні 4 тижні дозволяє на 14-ому тижні досягти клінічної відповіді у 50,8%, а ремісії – у 12,3% хворих (L. PeyrinBiroulet).

Надзвичайно важливі результати отримані у великому рандомізованому мультицентровому дослідженні, в якому порівнювали ефективність оригінального інфликсимабу з біосиміляром (CT-P13) у хворих на хворобу Крона. Дослідження проводилось у 16 країнах, 58 центрах у пацієнтів, які не отримували раніше біологічної терапії. Порівняння первинних і вторинних точок на 6 и 30 тижнях за показниками CDAI та досягнення клінічної ремісії не виявили різниці в ефективності між оригінальним інфликсимабом та генериком (Y.H. Kim).

В дослідженні CALM порівнювали тактику ведення пацієнтів з нещодавно діагностованою хворобою Крона, які отримували біологічну і стандартну терапію. У хворих першої групи корекцію лікування проводили, орієнтуючись  на симптоми, а у хворих другої групи, окрім симптомів враховували додаткові маркери запалення (рівні кальпротектину і С-реактивного білка).

Встановлена статистично достовірна більша ефективність тактики «treat to target» для лікування на 48-му тижні. Більша кількість пацієнтів характеризувалась відсутністю глибоких виразок і сумою балів за шкалою CDEIS<4. Зроблений висновок про доцільність в процесі лікування орієнтуватись на рівні кальпротектину та С-РП (J. F. Colombel).

Результати огляду літератури про вплив надлишкової маси тіла і ожиріння на ефективність біологічної терапії. Проаналізовано 54 дослідження для визначення кореляції зв‘язку ваги і ефективності біологічної терапії. Встановлено, що пацієнти з ожирінням мають на 55% більшу ймовірність неефективності біологічної терапії. Слід зазначити, що різниця в ефективності анти-TNF у пацієнтів з нормальною масою тіла і ожирінням зберігається навіть за умов врахування при лікуванні маси тіла та проведення корекції дози (S. Singh).

Ведолізумаб показав ефективність в лікуванні хворих на ВК та хворобу Крона за даними клінічних досліджень серії Gemini І, ІІ і ІІІ. В мультицентровому дослідженні Victory consortium була досліджена ефективність ведолізумабу в реальній клінічній практиці з виокремленням трьох клінічних груп в залежності від кількості раніше застосованих анти-TNF-a (раніше не використовували, один, два та більше препаратів). Встановлена висока ефективність ведолізумабу в усіх трьох групах, яка була значно кращою, ніж у власно клінічних дослідженнях ІІІ фази. Результати цієї роботи надзвичайно важливі, оскільки відомо, що популяції пацієнтів, які включені в дослідження і в реальній клінічній практиці, відрізняються. За даними американських авторів, в середньому лише тільки 30% пацієнтів могли б бути включені до клінічних досліджень (B. Feagan).

 Окрім високої ефективності, препарат володіє високим профілем безпечності: частота серйозних інфекцій, включаючи туберкульоз, сепсис, клостридіальну інфекцію та Listeria meningitis, складає <0,6%; характерна низька імуногенність (у 4% пацієнтів визначались антитіла до ведолізумабу, у 5% була наявна реакція на інфузію); у відповідності до опублікованих даних в популяції пацієнтів із ЗЗК зареєстровано 4 випадки рака товстої кишки (захворюваність 0,1/100 пацієнто-років), що співставляється з плацебо (J.F. Colombel).

Розроблені нові препарати анти-TNF-a для введения перорально (V 565), резистентні до кишкових протеаз, з мінімальною системною дією, які знаходяться на ІІ фазі клінічних випробовувань. Застосування V 565 в дозі 555 мг три рази на день впродовж 7 днів приводить до зменшення маркерів запалення, яке порівнюється з ефектом стандартних анти-TNF-a (G. Parkes).

Велика кількість представлених доповідей стосувалась нових лікарських засобів при ЗЗК. Досліджуються як біологічні препарати, так і інші засоби, такі як малі молекули, які можна приймати перорально або місцево. На сьогодня рекомендовані для застосування 22 молекули, і ще більше 60 в різноманітних клінічних дослідженнях домаркетингової фази (R. Atreya).

Були представлені результати недавнього дослідження Paramsothy S., в якому ефект трансплантації фекальної мікробіоти у пацієнтів з ВК порівнювали з плацебо, в якості якого використана аутотрансплантація фекальної мікробіоти. Згідно дизайну першу пересадку пацієнтам проводили під час колоноскопії, другу – за допомогою двох клізм проводили на 7-й день. Оцінка результатів на 8-ому тижні показала статистично достовірно більшу ефективність пересадки фекальної мікробіоти над плацебо. В дослідженні прагнули визначити предиктори успіху або невдачі, проте виявити їх не вдалось.

барселона фира фото

    менторинг програм фото открытия 25 нед

 

 

Проведення наступного UEG Week у 2018 році планується у Відні (Австрія) з 20 по 24 жовтня 2018 року..

Детальну інформацію можна знайти на сайті: https://www.ueg.eu/week/past-future/ueg-week-2018/

 

                                               Проф. І.М. Скрипник,

                                               проф.  Г.Д. Фадєєнко,

                                               чл.-кор. НАМН України, проф. Харченко Н.В.